Welcome back to Greece! Also known as Hellas.

The Athletes of Greece, junior and elite, celebrate the Traditions and the Art of the 8 Limbs.

Athletes: Stamatios Tsakalos, 15yo

Pierros Tsakakos, -17yo

Mike Psilopatis – -17yo

Despoina Koutsounamentou – 38yo